Obor Env. modelování

Dvouletý prezenční magisterský obor „Environmentální modelování“ komplexně školí studenty v modelování přírodních procesů spjatých s neživou přírodou, jako je hydrologické a hydraulické modelování, modelování chemických procesů a procesů v atmosféře.

Jedná se o obor náročný, ale velmi atraktivní a aktuální, který vyplňuje mezeru v nabízeném vysokoškolském vzdělání v ČR. Přímo navazuje na tříleté bakalářské studijní obory Fakulty životního prostředí. Podílejí se na něm:

Studijní plán oboru Environmentální modelování (PDF)

V prvním roce studia sestává studijní plán převážně z předmětů prohlubujících znalosti studentů v oblasti matematiky, matematického modelování a programování. Následně se zaměřuje na oblast modelování procesů probíhajících v životním prostředí, konkrétně v ovzduší, povrchových a podpovrchových vodách.

V semestrální práci studenti budou řešit praktický úkol, a to od zadání až do realizačního výstupu (zadání bude inspirováno úkoly řešenými společnostmi DHI, Vodní zdroje, ENVISAN aj.). Na tuto práci mohou dále studenti navázat v rámci své diplomové práce.

Diplomové práce jsou zaměřeny především na modelování hydrologických, hydraulických a transportních procesů v životním prostředí.

Skladba předmětů a obsah výuky jsou zaměřeny tak, aby absolvent byl připraven na řešení obtížných problémů ekologického a vodohospodářského charakteru.

Při studiu je důsledně uplatňován kreditní systém ECTS. Absolventi oboru environmentální modelování získávají titul inženýr.

Studijní obor se drží evropského trendu ve vysokoškolském vzdělávání v počtu vyučovacích hodin. Průměrný počet kontaktních hodin je 17 na jeden semestr. Důraz je kladen na samostatnou práci a samostudium spojené s konzultacemi.

Pro výuku je k dispozici učebna hydroinformatiky vybavená potřebným specializovaným softwarem.

Pokud Vás obor zaujal, neváhejte se přihlásit!